او سه بار دارایی اش را با فقیر قسمت کرد
37 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی